Catrice Privacy Notice

Ochrana údajov

Spoločnosť cosnova GmbH (ďalej len „my“) si cení váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Preto je pre nás dôležité, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne (ďalej len „webová stránka“), a to aj z hľadiska ochrany vašich osobných údajov.

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať vás o kategórii, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré spracúvame, keď používate našu webovú stránku, vrátane všetkých podstránok. Ak chcete používať určité služby na našej webovej stránke, napr. hodnotenie našich produktov alebo zoznam želaní, osobné údaje budú spracované. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktoré sa vás môžu osobne týkať, napr. meno, adresa, e-mailová adresa a správanie používateľa.

Tieto zásady ochrany osobných údajov tiež obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s našimi stránkami sociálnych médií.

Ak chcete zistiť, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete prejsť priamo na príslušné témy prostredníctvom nasledujúcich odkazov. Tieto zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať, uložiť a vytlačiť aj ako kompletný dokument.

1. Informácie o prevádzkovateľovi a zodpovednej osobe

(a) Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom podľa definície vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných právnych predpisov o ochrane údajov je:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach, Nemecko
Telefón: 00496196761560
e-mail: info@cosnova.com

Viac informácií o nás nájdete v imprinte.

(b) Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je:

Moritz Görmann
CTM-COM GmbH
Marienburgstraße 27
D-64297 Darmstadt
Telefón: 00496151394272
Fax: 00496151394277
www.ctm-com.de

2. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate webovú stránku len na informačné účely, (t. j. ak nám nepošlete informácie akýmkoľvek iným spôsobom), zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré váš prehliadač odošle nášmu serveru. Zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme mohli zobraziť našu webovú stránku vo verzii a jazyku, ktorý je pre vás vhodný na zabezpečenie stability a bezpečnosti, a na prípravu všeobecných správ o používaní našej webovej stránky (právnym základom je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR):

  • IP adresa

  • dátum a čas žiadosti

  • obsah žiadosti (konkrétna stránka)

  • webová stránka, z ktorej pochádza žiadosť

  • prehliadač

  • operačný systém

Vyššie uvedené údaje budú okamžite vymazané, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely, a nie neskôr ako 30 dní po ich získaní.

Ak nám poskytnete ďalšie osobné údaje, napr. počas registrácie, vypĺňania kontaktného formulára, počas prieskumu, súťaže alebo za účelom plnenia zmluvy, použijeme tieto údaje na stanovené účely, na správu zákazníkov a v prípade potreby aj na spracovanie a zaúčtovanie akýchkoľvek obchodných transakcií, v každom prípade v rozsahu potrebnom na tento účel.

Ak používate naše digitálne testery, určíme vašu približnú polohu (s presnosťou približne 50 km) od IP adresy, ktorá bola anonymizovaná jej skrátením a naskenovaním QR kódu, určíme, s ktorou verziou nášho predajného miesta komunikujete. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistické účely a nie sú kombinované s inými údajmi.

Ak nás kontaktujete e-mailom (napr. na vyššie uvedenej adrese) alebo iným spôsobom (napr. cez Messenger), osobné údaje prenášané pomocou vašej e-mailovej správy sa uložia. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Údaje budú spracované výlučne pre účely spracovania konverzácie.

Právnym základom spracúvania údajov prenášaných v rámci odosielania správy sú čl. 6 ods. 1 S. 1 liter.1 b a f. podľa nariadenia GDPR. Tieto údaje budú použité výlučne na spracovanie žiadosti o kontakt; to zahŕňa aj náš nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f nariadenia GDPR. Údaje budú vymazané, akonáhle už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, čo je prípad, keď sa príslušná konverzácia s používateľom skončila. Konverzácia sa považuje za ukončenú, keď bude jasné, že daná záležitosť bola definitívne objasnená.

3. Súbory cookie a podobné technológie

Okrem vyššie uvedených údajov sa súbory cookie uložia vo vašom počítači a implementujú sa porovnateľné technológie pri používaní našej webovej stránky. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku prostredníctvom prehliadača, ktorý používate, a poskytujú subjektu, ktorý nastavuje súbor cookie (v tomto prípade nám) určité informácie. Súbory cookie nemôžu vo vašom počítači spúšťať programy ani doň prenášať vírusy. Používajú sa na to, aby bola ponuka na internete používateľsky príjemnejšia a efektívna ako celok.

Prevažná väčšina súborov cookie sa nastavuje len s vaším súhlasom (článok 6 ods. 1 S 1 písm. a nariadenia GDPR). V prípade iných súborov cookie sú právnym základom naše oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 S 1 písm. f nariadenia GDPR). Náš banner so súbormi cookies vás informuje o tom, ktoré súbory cookies spadajú do ktorej kategórie.

(a) Všeobecné informácie

Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookies a ich rozsah a funkcia sú vysvetlené nižšie:

  • prechodné súbory cookies: prechodné súbory cookies sa automaticky odstránia po zatvorení prehliadača. Patria sem najmä súbory cookies relácie. Ukladajú to, čo je známe ako ID relácie, čo umožňuje prideliť rôzne požiadavky z vášho prehliadača príslušnej relácii.. Takto bude váš počítač automaticky rozpoznaný pri ďalšej návšteve našej webovej stránky. Súbory cookie danej relácie sa odstránia po odhlásení alebo zatvorení prehliadača. V tomto type súboru cookies môže byť uložený napríklad obsah nákupného košíka v online obchode alebo stav prihlásenia sa;

*Trvalé súbory cookie: Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po uplynutí určeného časového intervalu, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookies. Súbory cookies môžete odstrániť kedykoľvek v nastaveniach zabezpečenia vášho prehliadača.

(b) Nastavenia prehliadača

Nastavenia prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijímanie súborov cookies tretích strán alebo všetkých súborov cookies. Uložené súbory cookies je možné odstrániť v systémových nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že to môže zabrániť tomu, aby ste mohli používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

(c) Zoznam súborov cookies

Zoznam súborov cookies a porovnateľných technológií nájdete na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

(d) Zrušenie súborov cookies

Na nasledujúcom odkaze Nastavenia súborov cookiemôžete odvolať svoj súhlas so súbormi cookie nastavenými pre budúcnosť.

4. Poskytovanie osobných údajov vo všeobecnosti

(a) Poskytovanie poskytovateľom služieb

Pri určitých činnostiach spracovania údajov niekedy využívame poskytovateľov služieb, ktorí sú viazaní našimi pokynmi a ktorí bez výnimky spracúvajú údaje v našom mene a podľa našich pokynov (spracovanie na základe zmluvy).

(b) Zverejnenie verejným orgánom, poškodeným stranám a súdne konanie

Ak je to potrebné na objasnenie nezákonného, alebo podvodného používania našej webovej stránky, alebo na právne stíhanie, osobné údaje budú podľa potreby postúpené orgánom činným v trestnom konaní a poškodeným tretím stranám. K tomu však dochádza, iba ak existujú náznaky nezákonného alebo podvodného správania.

K prevodu môže dôjsť aj vtedy, ak to slúži na presadzovanie podmienok používania alebo iných zmlúv. Zo zákona sme tiež povinní na požiadanie poskytovať informácie určitým verejným orgánom. Ide o orgány činné v trestnom konaní, orgány, ktoré vyšetrujú administratívne trestné činy, ktoré podliehajú pokutám, a daňové orgány.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. b, článok 6 ods. 1 S. 1 lit. c, článok 6 odsek 1 S. 1 lit. d. a článok 6 ods. 1 S. 1 lit. d. a článok 6 ods. 1 S. 1 lit. f nariadenia GDPR.

(c) Zverejnenie v súvislosti s transakciami spoločnosti

V priebehu ďalšieho rozvoja nášho podnikania sa štruktúra našej spoločnosti môže zmeniť v dôsledku zmien v právnej forme, zriadení, nákupe alebo predaji dcérskych spoločností, častí spoločností alebo komponentov. V prípade takýchto transakcií môžu byť informácie o zákazníkoch poskytnuté nadobúdateľovi alebo právnemu nástupcovi spolu s časťou podniku, ktorá sa má preniesť.

Vždy, keď sú osobné údaje zverejnené v rozsahu opísanom vyššie, zabezpečujeme, aby sa to vykonalo v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

(d) Zverejnenie príjemcom mimo EÚ

Je možné, že osobné údaje môžeme prenášať do krajín mimo EÚ (ďalej len „tretie krajiny“). Akýkoľvek prenos údajov príjemcovi v tretej krajine sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Ak Európska komisia neurčila, že v tretej krajine existuje primeraná úroveň ochrany, poskytneme primerané záruky na zabezpečenie primeranej ochrany vašich údajov. To sa môže urobiť najmä uzavretím dohôd o spracúvaní údajov, ktoré obsahujú štandardné doložky o ochrane údajov EÚ a poskytujú primerané záruky v súlade s rozhodnutím Európskej komisie (k dispozícii na adrese: Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)). Ak potrebujete ďalšie informácie, ako je text štandardných zmluvných doložiek EÚ, obráťte sa na nás.

(e) Manažér súhlasu

Na svoju webovú stránku sme integrovali nástroj na riadenie súhlasu „manažér súhlasu“ (www.consentmanager.net) od spoločnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info@consentmanager.net), aby sme požiadali o súhlas so spracovaním údajov, používaním súborov cookie alebo podobných funkcií. S pomocou „manažéra súhlasu“ máte možnosť dať alebo odmietnuť svoj súhlas s určitými funkciami na našej webovej stránke, napr. na účely integrácie externých prvkov, integrácie obsahu streamovania, štatistickej analýzy, merania rozsahu a personalizovanej reklamy. S pomocou „manažéra súhlasu“ môžete dať alebo odmietnuť svoj súhlas pre všetky funkcie alebo dať svoj súhlas na jednotlivé účely alebo jednotlivé funkcie. Môžete tiež zmeniť nastavenia, ktoré ste urobili retrospektívne. Účelom integrácie „manažéra súhlasu“ je ponechať rozhodnutie o veciach uvedených vyššie na používateľov našej webovej stránky a ponúknuť mu možnosť zmeniť nastavenia, ktoré už boli vykonané v rámci ďalšieho používania našej webovej stránky. V priebehu používania „manažéra súhlasu“ sa spracúvajú osobné údaje aj informácie o používaných zariadeniach, ako je napríklad IP adresa.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. c v spojení s článkom 6 ods. 3 S. 1 lit. a v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia GDPR.

(f) Kvalitatívne informácie

Na našej webovej stránke používame služby spoločnosti Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA na vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov, produktov a značiek. Vykonávame prieskumy spokojnosti, aby sme neustále vyvíjali a zlepšovali naše produkty a služby. Keď sa zúčastníte prieskumu spokojnosti, spracujú sa len tzv. údaje o log dátach (dátum a časová pečiatka/informácie o vašom prehliadači a nastavenia/informácie o vašom zariadení/používaní). Účasť na prieskume spokojnosti je dobrovoľná. Ak sa nechcete zúčastniť prieskumu spokojnosti, môžete jednoducho zatvoriť kontextové okno prieskumu. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je váš súhlas, čl. 6 ods.1 písm. a nariadenia GDPR.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Qualtrics LLC a o tom, ako spoločnosť Qualtrics spracúva osobné údaje, navštívte stránku https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Sociálne siete, integrácia obsahu tretích strán

(a) Všeobecné informácie

Naša webová stránka môže tiež obsahovať ponuky tretích strán. Ak kliknete na takúto ponuku, údaje prenesieme príslušnému poskytovateľovi v požadovanom rozsahu (napr. informácie, pomocou ktorých ste našli túto ponuku od nás, a prípadne ďalšie informácie, ktoré ste už poskytli na tento účel na našej webovej stránke).

(b) Doplnky sociálnych sietí

Keď používame takzvané sociálne doplnky zo sociálnych sietí, ako je Meta Platforms Ireland Limited alebo Twitter na našej webovej stránke, integrujeme ich takto:

Keď navštívite našu webovú stránku, doplnky sociálnych sietí sú zakázané, čo znamená, že sa neprenášajú žiadne údaje prevádzkovateľom týchto sietí. Ak chcete použiť niektorú zo sietí, kliknite na príslušný doplnok sociálnych sietí, aby ste vytvorili priame spojenie so serverom príslušnej siete.

Ak máte používateľský účet v sieti a ste prihlásení v čase aktivácie doplnku sociálnych sietí, sieť môže prepojiť vašu návštevu na našej webovej lokalite s vaším používateľským účtom. Ak tomu chcete zabrániť, pred aktiváciou doplnku sociálnych sietí odhláste sa zo siete.

Keď aktivujete doplnok sociálnych sietí, sieť prenesie obsah, ktorý je k dispozícii ako výsledok, priamo do vášho prehliadača, ktorý ho vkladá na našu webovú stránku. V tejto situácii sa môžu uskutočniť aj prenosy údajov, ktoré sú iniciované a kontrolované príslušnou sociálnou sieťou. Vaše spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi sieťou a vaším systémom a vaše interakcie na tejto platforme sa riadia výlučne zásadami ochrany osobných údajov príslušnej siete.

Ak kliknete na odkaz na ponuku alebo aktivujete doplnok sociálnych sietí, je možné, že osobné údaje môžu byť prenesené poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré podľa názoru Európskej únie (ďalej len „EÚ“) nezaručujú „primeraný stupeň ochrany“ na spracovanie osobných údajov, ktoré spĺňajú normy EÚ. Nezabúdajte na to pred kliknutím na odkaz alebo aktiváciou doplnku sociálnych sietí, ktorý spúšťa prenos vašich údajov.

Doplnok sociálnych sietí zostane aktívny, kým ho nevypnete alebo neodstránite svoje súbory cookie.

(c) Videá na YouTube

Do našej online ponuky sme zahrnuli videá YouTube na základe našich legitímnych záujmov (t. j. záujem o optimalizáciu našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. bodu 1 písm. f) nariadenia GDPR), ktoré sú uložené na webovej stránke http://www.youtube.com a môžu byť prehrávané priamo z našej webovej stránky. Všetky sú integrované do „režimu rozšírenej ochrany údajov“, t. j. žiadne údaje o vás ako používateľovi sa neprenesú do služby YouTube, pokiaľ neprehráte videá. Údaje uvedené v nasledujúcom odseku budú prenášané iba pri prehrávaní videí. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

Keď navštívite webovú stránku, spoločnosť YouTube získa vašu IP adresu a informácie, ktoré ste navštívili na príslušnej podstránke našej webovej stránky. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľský účet, ktorý používate na prihlásenie, alebo či takýto používateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení v službe Google, vaše údaje budú prepojené priamo s vaším účtom. Ak si neželáte, aby bol váš profil prepojený s YouTube, pred aktiváciou tlačidla je potrebné sa odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu na webovej stránke orientovaného na dopyt. Takáto analýza sa vykonáva najmä (dokonca aj pre neprihlásených používateľov), aby sa poskytla reklama, ktorá je vhodná pre ich potreby, a aby sa informovali ostatní používatelia sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov a je potrebné sa obrátiť na YouTube, aby ste si mohli uplatniť toto právo.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania spoločnosťou YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov. Tu nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(d) Mapy Google

Na tejto webovej stránke používame ponuku Mapy Google na základe našich legitímnych záujmov (t. j. záujem o optimalizáciu našej online ponuky, ako je definovaná v článku 6 ods. 1 S bod 1 písm. f) nariadenia GDPR). To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožňuje vám pohodlne používať funkciu mapy, napr. pri používaní nášho obchodu Storefinder.

Keď navštívite webovú stránku, spoločnosť Google získa vašu IP adresu a informácie, ktoré ste navštívili na príslušnej podstránke našej webovej stránky. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľský účet, ktorý používate na prihlásenie, alebo či takýto používateľský účet existuje. Ak ste prihlásení v službe Google, vaše údaje budú prepojené priamo s vaším účtom. Ak si neželáte, aby bol váš profil prepojený so službou Google, pred aktiváciou tlačidla je potrebné sa odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu na webovej stránke orientovaného na dopyt. Takáto analýza sa vykonáva najmä (dokonca aj pre neprihlásených používateľov), aby sa poskytla reklama, ktorá je vhodná pre ich potreby, a aby sa informovali ostatní používatelia sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov a je potrebné sa obrátiť na spoločnosť Google, aby ste si mohli uplatniť toto právo.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania poskytovateľom doplnku nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

(e) Používanie reCAPTCHA Google

Na tejto webovej stránke tiež používame funkciu reCAPTCHA od Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len „Google“). Táto funkcia je navrhnutá tak, aby chránila našu webovú stránku pred útokmi založenými na najmodernejších technológiách, najmä s cieľom rozlíšiť, či zápis urobí fyzická osoba alebo podvodne pomocou stroja a automatizovaného spracovania. Táto služba zahŕňa spracovanie webovej požiadavky, IP adresy, typu prehliadača, jazyka prehliadača, dátumu a času vašej požiadavky a jedného alebo viacerých súborov cookie, ktoré môžu identifikovať váš prehliadač. Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu určiť individuálnu zodpovednosť na internete, vyhnúť sa zneužitiu a spamu a chrániť našu webovú stránku pred útokmi. V rámci používania reCAPTCHA Google môžu byť osobné údaje prenesené aj na servery spoločnosti Google LLC. v USA a iných spoločnostiach skupiny Google na celom svete.

Ďalšie informácie o reCAPTCHA spoločnosti Google a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu spoločnosti Google na adrese:    data-access-requests@google.com.

(f) Doplnky sociálnych sietí od spoločností Meta Platforms Ireland Limited a Google Ireland Limited

Naše webové stránky môžu používať doplnky sociálnych sietí od spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited (Írsko).

Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok a je aktivovaný, váš prehliadač sa pripojí k poskytovateľovi doplnku a obsah sa načíta z týchto stránok. Vaša návšteva tejto webovej stránky preto môže byť sledovaná spoločnosťami Meta Platforms Ireland Limited a Google Ireland Limited, aj keď aktívne nepoužívate funkciu plug-in sociálnych sietí. Ak máte účet Facebook alebo Google, môžete použiť takýto doplnok sociálnych sietí na zdieľanie informácií s priateľmi. Nemáme žiadny vplyv na obsah doplnkov a prenos informácií.

Spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited poskytuje podrobné informácie o rozsahu, povahe, účele a ďalšom spracovaní vašich údajov na lokalite https://www.facebook.com/about/privacy. Tu nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: .

(g) Instagram

Táto webová stránka tiež integruje doplnky zo sociálnej siete Instagram (ďalej len „Instagram“). Instagram je služba, ktorú ponúka spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (Írsko). Doplnok Instagram môžete rozpoznať pomocou tlačidla „Instagram“ na našej stránke. Ak kliknete na tlačidlo „Instagram“, keď ste prihlásení do svojho účtu v službe Instagram, obsah na našich stránkach môžete prepojiť s profilom v službe Instagram. To umožňuje Instagramu korelovať vašu návštevu s našimi stránkami s vaším účtom. Upozorňujeme, že nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní spoločnosťou Instagram. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(h) Commerce Connector

Obsah služby Commerce Connector môže byť integrovaný do našej online ponuky. Robíme to na základe článku 6 ods. 1 S. 1 lit. f GDPR, a to na základe nášho záujmu zatraktívniť našu stránku integráciou obsahu tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov pre obchodný konektor: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Vyhodnotenie údajov o používaní („sledovanie“) a informácií týkajúcich sa používania („(opätovné) zacielenie“)

(a) Všeobecné informácie

Chceme prispôsobiť obsah našej webovej lokality čo najbližšie vašim záujmom a zlepšiť tak naše služby. Používame takzvané sledovacie technológie na identifikáciu preferencií používania a obzvlášť obľúbených oblastí webovej stránky.

Používame takzvané (opätovne) zacieľovacie technológie, aby sme mohli prispôsobiť svoj online marketing (napr. reklamný banner) konkrétnejšie vašim záujmom súvisiacim s používaním. Tieto sa čítajú a používajú, keď navštívite iné webové stránky, ktoré spolupracujú s poskytovateľmi týchto (opätovne) zacieľovacích technológií, aby vám poskytli informácie, ktoré sú čo najviac súvisiace so záujmom.

Keď sa používajú vyššie uvedené technológie, súbory cookie na našej webovej stránke a (v prípade opätovného zacielenia) na webových stránkach tretích strán budú zaznamenávať váš záujem o naše produkty a služby. Zahŕňa to použitie náhodných identifikátorov (tzv. identifikátory súborov cookie), ktoré nepriradíme k vášmu menu, adrese ani podobným informáciám, a to aj v prípade, ak sú nám tieto informácie známe (napr. z existujúceho zmluvného vzťahu), pokiaľ ste s tým nesúhlasili.

(b) Google Analytics (základná verzia)

Na účely vytvorenia webovej stránky v súlade s požiadavkami a jej neustálej optimalizácie na základe článku 6 ods. 1, S 1 lit. f nariadenia GDPR, používame základnú verziu služby Google Analytics, služby webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie (textové súbory), ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré nám umožňujú analyzovať to, ako používate webovú stránku. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky a na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky. Spoločnosť Google spracúva údaje zhromaždené prostredníctvom „základnej verzie“ služby Google Analytics výlučne podľa našich pokynov a na naše účely. Pokiaľ sa údaje zhromaždené prostredníctvom služby Google Analytics používajú na reklamné technológie spoločnosti Google (napr. remarketing v Google) a v tomto prípade ich spoločnosť Google spracúva aj na vlastné účely a/alebo na účely tretích strán, takéto spracovanie sa uskutoční len vtedy, ak ste dali súhlas na používanie takejto reklamnej technológie na webovej stránke.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. To umožňuje ďalšie spracovanie IP adries v skrátenej forme, čím sa vylučuje možnosť, že skrátené adresy budú osobne identifikovateľné. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovania týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google Ireland Limited dohodla so spoločnosťou Google na tzv. štandardných doložkách o ochrane údajov. Právnym základom používania služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 S.1 lit. nariadenia GDPR.

(c) Google Marketing

Marketingové produkty Google (napr. Search Ad, Display & Video 360) používame len s vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete vyhlásiť kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v baneri súborov cookie na webovej stránke. Váš súhlas ukladáme do súboru cookie na vašom koncovom zariadení, aby sme vás nepožiadali o váš súhlas pri každej návšteve našej webovej stránky a z právnych dôvodov spolu s IP adresou a časom na našich serveroch. Ak svoj súhlas odvoláte, tieto informácie vymažeme alebo obmedzíme ich spracovanie. Spoločnosť Google používa osobné údaje na personalizáciu reklám a súbory cookie možno použiť na personalizovanú aj neosobnú reklamu. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Táto webová stránka používa technológie ContentSquare S.A.S. na zhromažďovanie údajov o interakcii návštevníka webovej stránky v pseudonymizovanej forme na marketingové účely a na optimalizáciu používateľskej prívetivosti webovej stránky pomocou súborov cookie. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server ContentSquare a ukladajú sa na ňom. Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom nie je zlúčená s inými údajmi v službe ContentSquare. ContentSquare zaručuje skrátenie vašej IP adresy.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte softvér prehliadača. Chceli by sme však zdôrazniť, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie našich služieb.

(e) Tealium

Tealium Audience Stream. Na našej webovej stránke používame „Tealium Audience Stream“, službu spoločnosti Tealium Inc. so sídlom na adrese Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Spojené kráľovstvo (Tealium), ktorá spracúva údaje, z ktorých sú vytvorené používateľské profily s použitím pseudonymov. Získavajú sa napríklad nasledujúce informácie: zobrazené a kliknuté reklamy, články, reklama, počet návštevníkov, predmet stránky atď.

Právnym základom je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 S. 1 litre nariadenia GDPR. Môžete tiež kedykoľvek namietať proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov na účely webovej analýzy a reklamy prostredníctvom http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (Systém riadenia značky). Tealium iQ (systém na správu značiek) – táto webová stránka používa systém na správu značiek (TMS), službu, ktorú poskytuje spoločnosť Tealium Inc. so sídlom na adrese Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Spojené kráľovstvo (Tealium), na dynamickú úpravu častí webovej stránky. TMS je potrebný na poskytovanie našich služieb, a preto ho nemožno zakázať. Platnosť súboru cookies trvá 12 mesiacov. Právnym základom je oprávnený záujem podľa článku 6 odseku 1 S. 1 lit. f nariadenia GDPR, konkrétne sledovanie našich obchodných účelov.

(f) Pinterest

V rámci našej online ponuky je takzvaný „Pinterest Tag“ (snippet individuálneho kódu) spoločnosti Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA (ďalej len „Pinterest“) integrovaný do našej webovej stránky na základe článku 6 ods. 1 S.1 lit. f nariadenia GDPR z dôvodu nášho legitímneho záujmu o analýzu a optimalizáciu našej online ponuky, ako aj o použitie našich kampaní Pinterest zameraných na dopyt. Ak používateľ služby Pinterest zobrazí reklamu alebo klikne na ňu, sledujú sa ďalšie akcie a cieľové skupiny, ktoré prejavili záujem. Použitím týchto informácií môžeme zabezpečiť, aby sa reklamy Pinterest zobrazovali iba používateľom Pinterest, ktorí už prejavili záujem o naše služby, a aby sa zhodovali s potenciálnym záujmom používateľa. Tieto údaje nám pomáhajú merať konverziu každej kampane. Tieto údaje sa používajú na štatistické účely a pomáhajú nám optimalizovať kampane.

Zhromaždené údaje neumožňujú žiadne závery o totožnosti príslušného používateľa. Údaje sa zhromažďujú na informáciách o zariadení, použitom operačnom systéme, adrese IP použitého zariadenia, čase volania, type a obsahu kampane, reakcii na príslušnú kampaň, ako aj na ID zariadenia pozostávajúceho z jednotlivých funkcií zariadenia. To nám umožňuje rozpoznať vaše zariadenie na našej webovej stránke.

Údaje sa uchovávajú v súlade s legislatívou na dobu uchovávania a potom sa automaticky vymažú. Ak sa prihlásite do svojho účtu Pinterest po návšteve našej webovej stránky alebo po prihlásení navštívite našu webovú stránku, je možné, že spoločnosť Pinterest tieto údaje uloží a spracuje. Spoločnosť Pinterest môže tieto údaje prepojiť s vaším účtom Pinterest a môže ich tiež použiť na vlastné reklamné účely. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Na toto konkrétne spracovanie údajov môžete kedykoľvek namietať tak, že deaktivujete https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data príslušné nastavenia v časti „Prispôsobenie“ vo vašom účte Pinterest alebo kliknutím na možnosť Odhlásenie.

(g) Obchodné oddelenie

Používame technológiu opätovného zacielenia spoločnosti The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Spojené kráľovstvo („The Trade Desk“). Táto funkcia slúži na prezentovanie záujmovo orientovaných reklám návštevníkom webovej stránky ako súčasti reklamnej siete The Trade Desk. Ak bol poskytnutý súhlas prostredníctvom bannera so súbormi cookie, pri návšteve našej webovej stránky bude váš prehliadač ukladať súbory cookie a podobné technológie, ktoré vám umožnia rozpoznať ich pri návšteve webových stránok, ktoré sú súčasťou reklamnej siete The Trade Desk. Tieto stránky vám potom môžu zobrazovať reklamy súvisiace s obsahom, ktorý ste si predtým prezerali na webových stránkach pomocou technológie opätovného zacielenia na službu Trade Desk. Podľa vlastných informácií oddelenie obchodu zhromažďuje pseudonymizované údaje v tomto procese.

Ak stále nechcete použiť túto funkciu opätovného zacielenia, môžete ju deaktivovať. Upozorňujeme, že deaktivácia sa musí vykonať samostatne pre každý prehliadač alebo zariadenie pomocou jednej z nasledujúcich metód: (i) prostredníctvom ikony AdChoices v reklamnom baneri, (ii) cez https://www.youronlinechoices.com, (iii) priamo na lokalite The Trade Desk na https://www.adsrvr.org, (iv) pre mobilné aplikácie: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice a https://www.aboutads.info/choices. Okrem toho môžete odvolať svoj súhlas s nastavenými súbormi cookie v budúcnosti pomocou nasledujúceho odkazu Nastavenia súborov cookie.

Ďalšie informácie o technológii opätovného zacielenia na službu The Trade Desk, zásadách ochrany osobných údajov služby The Trade Desk a možnostiach odhlásenia nájdete na adrese: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(h) Dynamic Yield

Využívame služby spoločnosti Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Anglicko, RG7 1NT). S nástrojom odporúčaní Dynamic Yield je naša webová ponuka optimalizovaná na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, aby sme zmenili vašu návštevu webovej stránky na personalizovanú skúsenosť prostredníctvom prispôsobených odporúčaní a obsahu. Obsah stránky, ktorý si prezeráte, používame na odporúčanie ekvivalentných alebo tematicky súvisiacich produktov alebo iného obsahu, ktorý je pre vás relevantný.

Dynamic Yield zhromažďuje pseudonymizované informácie o vašich aktivitách používania na našich stránkach. Používa súbory cookie, ktoré ukladajú len pseudonymizované údaje pod náhodne vygenerovaným ID (pseudonym). Vaše IP adresy budú uložené iba anonymne. Priame osobné spojenie preto nie je možné.

Súhlas poskytnutý v súvislosti s používaním služby Dynamic Yield možno tu kedykoľvek odvolať zrušením výberu kategórie „Súbory cookie na personalizáciu“. Odvolať tu: Nastavenia súborov cookie. Okrem toho môžete získať ďalšie informácie o technológii sledovania pohybu zásielok, ktorá sa používa prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

Údaje vyhodnocujeme najmä na tieto účely:

Vykonanie porovnania výkonnosti alebo ziskovosti našich webových stránok, počítanie návštevníkov, sledovanie povedomia napríklad o on-line reklame zverejnenej na webovej stránke, partnerských a pridružených programoch, bohatom mediálnom obsahu alebo špeciálnych kampaniach, meranie oblastí webových stránok, ktoré sú pre vás mimoriadne atraktívne, hodnotenie pôvodu online používateľov, aby sme optimalizovali našu ponuku lokálne

(i) Interactive Digital Assistant (Zoovu)

Táto webová stránka ponúka interaktívneho digitálneho asistenta. Túto službu poskytuje spoločnosť Zoovu (Nemecko) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Nemecko. Tento nástroj používame na svoju vlastnú zodpovednosť a uzavreli sme so spoločnosťou Zoovu dohodu o ochrane údajov, že údaje našich zákazníkov môžu byť spracúvané len na základe našich pokynov, nesmú byť poskytované tretím stranám a musia byť primerane technicky chránené.

Keď používate túto službu a ak ste nám na to dali súhlas, napr. poskytnutím vášho súhlasu prostredníctvom bannera sledovania, zhromažďujeme nasledujúce údaje o používaní:

Údaje o používaní: údaje o používaní: (výkonnosť digitálneho asistenta, odpovedanie na otázky, navigácia, odporúčania produktov, nákupy),

  • použitý prehliadač/operačný systém/zariadenie,

  • Referenčný zdroj

Zhromaždené údaje o používaní (pomocou ID súboru cookie) sa používajú na zlepšenie skúseností s digitálnym asistentom, na technické účely a na zlepšenie služby. Vaša adresa IP sa nezhromažďuje. Preto nie je možné odvodiť identitu používateľa z použitého ID.

Ak nám na to nedáte povolenie, napr. odmietnutím súhlasu prostredníctvom bannera sledovania, nastavia sa iba tie súbory cookie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, ale nebude sa vykonávať žiadne sledovanie používania, ako je opísané vyššie.

(j) Bazaarvoice

Okrem toho využívame služby poskytované spoločnosťou Bazaarvoice Inc., Austin, Spojené štáty americké na poskytovanie funkcií hodnotenia a vyhodnocovanie zistení. Hodnotenie je dobrovoľné a môže sa vykonať poskytnutím prezývky. Nemusíte uviesť svoje meno. Používame aj ďalšie funkcie ponúkané spoločnosťou Bazaarvoice: Na preskúmanie obsahu sociálnych médií, ktorý je označený naším obsahom, webovými stránkami a prítomnosťami na sociálnych médiách, na kontrolu toho, či určitý obsah stojí za to zdieľať, na kontaktovanie autorov príspevkov a na nahratie obsahu a jeho integráciu do našich sociálnych médií. Náš poskytovateľ služieb, Bazaarvoice, môže tiež spracúvať vaše osobné údaje v Spojených štátoch amerických. V tomto ohľade sme uzavreli štandardné doložky o ochrane údajov s Bazaarvoice. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Bazaarvoice spracúva vaše údaje, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov na adrese https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

Na tejto stránke používame technológiu sledovania od spoločnosti Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg na meranie, vizualizáciu a fakturáciu poznatkov v partnerstvách a reklamných kanáloch.

Ak ste poskytli svoj súhlas prostredníctvom bannera so súbormi cookie, súbory cookie sa nastavujú vo vašom prehliadači, ktoré sa čítajú v prípade transakcie. Odoslané informácie zahŕňajú adresu URL webovej stránky, na ktorý je umiestnený reklamný materiál (adresa URL odkazujúceho), identifikátor prehliadača (používateľský agent) vášho zariadenia (vrátane informácií o type zariadenia a operačnom systéme), IP adresa zariadenia (táto IP adresa nás pred uložením zahmlí), hlavička HTTP (súbor údajov automaticky prenášaný vaším prehliadačom s rôznymi technickými informáciami), čas podania žiadosti a ak ste zariadenie predtým uložili, súbor cookie s jeho obsahom. V prípade potreby možno uložené dotykové body zostaviť do sekvenčného reťazca (cesta používateľa). V prípade žiadosti o akciu, číslo objednávky a hodnota košíka vašej objednávky zvyčajne prenášame a ukladáme. Okrem toho je možné preniesť a uložiť nasledujúce hodnoty: Vaše zákaznícke číslo, informácie o novom zákazníkovi, vek a pohlavie a informácie, ktoré ste poskytli v prieskume zákazníka.

Zhromažďovanie a spracovanie údajov o pohybe zásielok možno tiež deaktivovať kliknutím na tento odkaz na zrušenie sledovania: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Zobrazenie vašich údajov: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Právnym základom nášho spracovania je čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. nariadenia GDPR.

(l) Snapchat

Na našej webovej stránke používame „Snapchat Pixel“ spoločnosti Snap Inc., 63 Market Street, Benice, CA 90291, USA (ďalej len „Snapchat“). Ak ste súhlasili s použitím bannera so súbormi cookie, bude to sledovať správanie používateľov s cieľom vyhodnotiť účinnosť reklám Snapchat na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať reklamné opatrenia. Spoločnosť Snapchat ukladá a spracúva údaje tak, aby bolo možné pripojiť sa k príslušnému používateľskému profilu a Snapchat môže údaje používať na svoje vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Snapchat. Spoločnosti Snapchat a jej partnerom môžete povoliť zobrazovať reklamy na lokalite Snapchat aj mimo nej. Tieto spracovateľské operácie sa uskutočňujú výlučne pri udelení súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Snapchat na adrese https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

(m) Firemné nástroje spoločnosti Facebook a Správca reklám spoločnosti Facebook, zdieľanie údajov o udalostiach

Používame obchodné nástroje Facebook a správcu reklám Facebook, ktoré poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (Írsko). Umožňujú nám definovať, kedy a kde by mali byť reklamy umiestnené na Facebooku, Instagrame a na webových stránkach a sledovať, aké úspešné sú naše reklamné kampane. V tejto súvislosti zverejňujeme tzv. „údaje o udalostiach“ na zacielenie našich reklamných kampaní so súhlasom, ktorý ste udelili prostredníctvom nášho bannera so súbormi cookie, článok 6 ods. 1 S. 1 lit. f nariadenia GDPR. Tieto údaje sa zdieľajú len v hashed forme. Patria sem najmä vaša e-mailová adresa, PSČ a mesto.

Tretie strany vrátane spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited môžu používať súbory cookie, webové majáky a iné pamäťové technológie prostredníctvom platformy Facebook Business Tools na zaznamenávanie alebo získavanie informácií z našich webových stránok a iných webových stránok na internete a potom používať tieto informácie na poskytovanie meracích riešení a zacielenia reklamy.

(n) Spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited Retargeting (webom prispôsobené publikum)

Do tejto webovej stránky je integrovaný pixel spoločnosti Facebook Ireland Limited (prispôsobený pixel publika na webovej stránke). Ak ste súhlasili, tento pixel bude zhromažďovať informácie o používaní tejto webovej stránky (napr. informácie o zobrazených položkách) od nás a spoločnosti Facebook Ireland Limited v spoločnej zodpovednosti a prenášať ich spoločnosti Facebook Ireland Limited. Tieto informácie sa môžu pripísať vám osobne pomocou iných informácií, ktoré o vás spoločnosť Facebook Ireland Limited uložila, ak napríklad máte účet na sociálnej sieti „Facebook“. Informácie zhromaždené prostredníctvom pixela môžu byť použité na zobrazenie reklamy súvisiacej so záujmom v našich ponukách vo vašom účte na Facebooku (opätovné zacielenie). Informácie zhromaždené prostredníctvom pixela môže tiež zoskupiť spoločnosť Facebook Ireland Limited a súhrnné informácie môže spoločnosť Facebook Ireland Limited použiť na svoje vlastné reklamné účely a na reklamné účely tretích strán. Spoločnosť Facebook Ireland Limited môže napríklad odvodiť určité záujmy z vášho správania pri prehliadaní na tejto webovej stránke a môže tiež použiť tieto informácie na propagáciu ponúk tretích strán. Spoločnosť Facebook Ireland Limited môže tiež kombinovať pixlové informácie s inými informáciami, ktoré o vás zhromaždila prostredníctvom iných webových stránok a/alebo v súvislosti s vaším používaním sociálnej siete „Facebook“, aby mohol byť na Facebook Ireland Limited uložený profil o vás. Tento profil sa môže použiť na reklamné účely. Spoločnosť Facebook Ireland Limited nesie výhradnú zodpovednosť za trvalé uloženie a ďalšie spracovanie údajov o sledovaní zhromaždených prostredníctvom pixela vlastného publika na webovej stránke. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 S. 1 litre nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php. Tu nájdete aj informácie o uplatňovaní vašich práv (napr. právo na vymazanie) voči spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited. Súhlas s prenosom údajov do spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited môžete odvolať pomocou pixela na tejto webovej stránke https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

Táto webová stránka zahŕňa funkcie služby Twitter. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Twitter International Limited (Írsko) („Twitter“). Používaním služby Twitter a funkcie „Retweet“ sú webové stránky, ktoré navštívite, prepojené s vaším účtom služby Twitter a oznámené ostatným používateľom. Údaje sa počas tohto procesu prenesú aj na službu Twitter. Na tento účel váš internetový prehliadač vytvára priame pripojenie k serverom Twitter a prenáša údaje na Twitter. Chceli by sme zdôrazniť, že nevieme o obsahu prenášaných údajov ani ich používaní spoločnosťou Twitter.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Twitter: https://twitter.com/privacy. Nastavenia ochrany osobných údajov môžete zmeniť na Twitteri na https://twitter.com/account/settings.

(p) TikTok

Na tejto webovej stránke používame pixel od poskytovateľa TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írsko, spolu s TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, Londýn, WC2B 6NH, Spojené kráľovstvo). Toto je kód, ktorý sme zaviedli na svojej webovej stránke. S pomocou tohto kódu, ktorý vám poskytne súhlas, bude nadviazané spojenie so servermi TikTok pri návšteve našej webovej stránky, aby sme mohli sledovať vaše správanie na našej webovej stránke. Osobné údaje, ako je IP adresa a ďalšie informácie, ako je ID zariadenia, typ zariadenia a operačný systém, môžu byť tiež prenesené spoločnosti TikTok. Spoločnosť TikTok používa e-maily alebo iné prihlasovacie údaje alebo informácie o zariadení na identifikáciu používateľov našej webovej stránky a na priradenie svojich činností k používateľskému účtu TikTok.

Spoločnosť TikTok používa tieto údaje na zobrazovanie reklamy pre svojich používateľov cieleným a personalizovaným spôsobom a na vytváranie profilov používateľov súvisiacich so záujmom. Zhromaždené údaje použijeme len ako súčasť merania účinnosti reklamných umiestnení.

Vaše údaje budú v zásade spracované v rámci EÚ alebo EHP. Na tento účel bola so spoločnosťou TikTok uzavretá príslušná zmluva o ochrane údajov. Ak sa osobné údaje prenášajú do krajín mimo EÚ alebo EHP, spoločnosť TikTok nastavuje tzv. štandardné zmluvné doložky, pokiaľ sa osobné údaje neprenesú do krajín, pre ktoré Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti TikTok nájdete tu: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(q) Obchodné nástroje TikTok a Ad Manager TikTok, zdieľanie údajov o udalostiach

Používame aj obchodné nástroje TikTok Business Tools a manažérku TikTok Ads Manager spoločnosti TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írsko. Umožňujú nám definovať, kedy a kde by mali byť reklamy umiestnené, a sledovať, ako sú naše reklamné kampane úspešné. Na tento účel a so súhlasom, ktorý poskytnete prostredníctvom nášho bannera so súbormi cookie, čl. 6, odsek 1 S. 1 lit. f nariadenia GDPR zdieľame takzvané „údaje o udalostiach“ na zacielenie našich reklamných kampaní. Tieto údaje sa zdieľajú len v hashed forme. Patria sem najmä vaša e-mailová adresa, PSČ a mesto.

Tretie strany, vrátane TikTok Business Tools, môžu používať súbory cookie, webové majáky a iné technológie ukladania prostredníctvom spoločnosti TikTok Technology Limited na zaznamenávanie alebo získavanie informácií z našich webových stránok a iných stránok na internete a potom tieto informácie použiť na poskytovanie riešení merania a reklamy. cielenie.

7 . Naša prítomnosť na sociálnych sieťach

Zachovávame aj firemné zastúpenie na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Instagram, na ktoré odkazujeme na našej webovej stránke. Keď sa prihlasujete do príslušných sietí a platforiem, platia zmluvné podmienky a usmernenia pre spracovanie údajov príslušných operátorov, na ktoré nemáme žiadny vplyv. V takom prípade údaje môžu byť tiež spracúvané mimo Európskej únie. Spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited a my sme „spoločnými prevádzkovateľmi“ pre určité spracovanie na Facebooku. Naše oznámenia o ochrane osobných údajov na príslušnej sociálnej sieti vám poskytnú ďalšie informácie.

Oznámenia o ochrane údajov v príslušných sieťach sa vzťahujú na aktivity vplyvných podnikov spoločnosti Cosnova.

8. Vaše práva ako dotknutej osoby

(a) Právo na prístup k informáciám

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu, v akom sa vás týkajú, a získať tieto informácie na požiadanie kedykoľvek v rámci článku 15 nariadenia GDPR. Na tento účel môžete odoslať žiadosť poštou alebo e-mailom na uvedenú kontaktnú adresu.

(b) Právo na opravu nesprávnych údajov

V súlade s čl. 16 nariadenia GDPR máte právo požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak sú nesprávne. Obráťte sa na nás na uvedenej adrese.

(c) Právo na vymazanie

Za podmienok opísaných v článku 17 nariadenia GDPR máte právo požadovať, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Tieto podmienky stanovujú najmä právo na vymazanie, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, a v prípadoch nezákonného spracovania, odstúpenia alebo existencie povinnosti vymazať údaje podľa právnych predpisov Európskej únie alebo právnych predpisov členského štátu, ktorému podliehame. Ak si chcete uplatniť svoje právo na vymazanie, obráťte sa na nás na uvedenej adrese.

(d) Právo na obmedzenie spracúvania

V súlade s čl. 18 nariadenia GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie. Toto právo platí najmä vtedy, ak je presnosť osobných údajov medzi používateľom a nami sporná, po dobu potrebnú na overenie ich presnosti, a ak používateľ požaduje obmedzenie spracúvania namiesto vymazania, ak existuje platné právo na vymazanie, a ak údaje už nie sú potrebné na účely, ktoré plníme, ale používateľ ich potrebuje na uplatnenie, vykonanie alebo obranu právnych nárokov a ak je úspešný výkon námietky medzi používateľom a stále je sporný. Ak si chcete uplatniť svoje právo na obmedzenie spracovania, obráťte sa na nás na uvedenej adrese.

(e) Právo na prenosnosť údajov

V súlade s čl. 20 nariadenia GDPR máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak si chcete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov, obráťte sa na nás na uvedenej adrese.

(f) Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ktoré sa okrem iného vykonávajú na základe článku 6 ods. 1 S. 1 litre e alebo litre f nariadenia GDPR v súlade s článkom 21 nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo spracovaním, slúžia na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

(g) Právo odvolať súhlas (v prípade udelenia súhlasu)

Máte právo odvolať súhlasy udelené v súlade s čl. 7 ods. 3 nariadenia GDPR s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

(h) Právo podať sťažnosť

Máte tiež právo podať sťažnosť na orgán pre dohľad nad ochranou údajov. Príslušným dozorným orgánom pre nás je:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Hessenský komisár pre ochranu údajov)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Nemecko
P.O. Box 3163, 65021 Wiesbaden, Nemecko
Telefón: 004961114080
Fax: 00496111408900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
Internetová stránka na adrese: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované v auguste 2023. Zmeny v našej ponuke môžu tiež vyžadovať zmenu a doplnenie týchto zásad ochrany osobných údajov. Preto pravidelne kontrolujte obsah našich zásad ochrany osobných údajov. Oznámime vám tiež hneď, ako bude potrebná vaša spolupráca (napr. súhlas) alebo iná individuálna notifikácia v dôsledku zmien.

10. Zoznam použitých súborov cookie

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor